Бакалавър

Държавен изпит

Дипломна работа

Специализираща практика след 6-ти семестър

След 6-ти семестър студентите специалност СИТ трябва да проведат задължителна по учебен план специализираща практика с хорариум 150 часа. Практиката следва да се проведе през месеците юни, юли, август и септември 2023 г., съгласно приетата от АС структура на учебния процес. Студентите трябва да практикуват във фирми и организации, в които могат да се възлагат задачи, съответстващи на специалността.

Ред на провеждане на специализиращата практика след 6-ти семестър:

  1. Попълване от студента на писмо до конкретна фирма за специализираща практика.
  2. Подписване на  писмото от управителя на фирмата.
  3. Представяне на писмото в кат. „СИТ“ (ст.206 ТВ)
  4. Изготвяне на заповед от Ректора на ТУ-Варна (за насочване на студента на практика във фирмата, от която е получил съгласие).
  5. Представяне на  работен дневник за изпълнените задачи. по време на практиката.

Студентите, които не са провели практика през указания период, не получават заверка, което се счита за неположена процедура по приключване на семестъра.

Срок за връщане на отговор от фирма: 20.04.2023 г.(ст. 206 ТВ)