Създаване на катедрата

Катедра «Софтуерни и интернет технологии» в Технически Университет – Варна е създадена през 2016г. , на основание решение на Академичния съвет на учебното заведение през февруари 2016г., във връзка с Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерски съвет на 16.12.2015г.. Едноименната специалност «Софтуерни и интернет технологии» (СИТ), която катедрата обучава, е разработена 6 години по-рано в рамките на катедра „Компютърни науки и технологии“, създадена през 1982г., от която произлиза и по-голямата част от академичния състав на катедра «Софтуерни и интернет технологии». Първият випуск на бакалаври от специалност СИТ завърши през 2015г..

Научно направление в което работи състава на катедрата

Професионалното направление на катедрата е
5.3 «Комуникационна и компютърна техника»

Тематика на научните изследвания

Научните изследвания са в областта на Софтуерните и Интернет технологии и тяхното приложение:
«Web дизайн»;
«Web приложения»;
«Обектно-ориентирано програмиране»;
«Графични системи»;
«Технология на софтуерното производство»;
«Управление на данните»;
« Интернет технологии»;
«Програмиране за мобилни Интернет устройства»;
«Управление на софтуерни проекти»;
«Системи с бази от данни»;
«Разпределена обработка в Интернет»;
«Мрежово администриране»;
«Защита на данни в Интернет»;
«Криптография и защита на данните»;
«Електронна търговия»;
«Системно програмиране»;
«Мултимедийни системи и технологии»;
«Cloud технологии» и др».