Прием след завършена ОКС Бакалавър:

1,5 години на обучение – За притежаващи ОКС “Бакалавър” по специалности от професионални направления 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” и 4.6. “Информатика и компютърни науки”

Задължителни дисциплини:

1. Въведение в киберсигурността

Дисциплината е предназначена за запознаване с основни понятия, стандарти и правна рамка на киберсигурността. Разглеждат се социални и етични аспекти, архитектура и дизайн на сигурността, сигурност при разработване на приложения, социално инженерство и дигитална форензика.

2. Управление на риска в киберсигурността

Дисциплината предоставя знания и умения за оценка, анализ и контрол на рисковете в сигурността, планиране на мерки за третиране на рисковете, управлението на ресурси, сигурност при управлението на проекти, отговорност за активите и класификация на информацията.

3. Криптография и автентикация

Дисциплината разглежда съвременните криптографски шифри и алгоритми и тяхното приложение в мрежите и информационните системи. Разглеждат се теми по идентификация и контрол на достъпа до системи, както и методи и технологии за автентикация.

4. Сигурност на компютърните мрежи

Дисциплината е предназначена за предоставяне на знания и умения за изграждане и съпровождане на сигурни мрежи. Разглеждат се протоколи за сигурност на мрежите, които се използват в информационни системи и системи за детекция на проникване и управление на събития.

5. Оперативна сигурност

Дисциплината разглежда администрирането на операциите по сигурността, управлението на конфигурации и планиране на капацитета. Разгледани са процесите за реагиране при инциденти и модели на атаки. Представени са технологии за киберсигурност като детекция на проникване, оценка на уязвимости, системи за сигурност на информацията и управления на събития (SIEM), тестване за проникване.

6. Надеждност и сигурност на ИТИС. Непрекъсваемост на бизнеса

Дисциплината запознава студентите с теоретични и практически аспекти на обезпечаване на надеждност и сигурност на ИТ инфраструктурата, които са в основата за непрекъсваемост на бизнеса за възстановяване при бедствия и аварии и продължаване на бизнес операциите.

7. Кибер атаки и кибер защити

Дисциплината е предназначена за предоставяне на теоретични и практически знания и умения за основни атаки в киберпространството като различни видове инжектиране, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), Man-in-the-middle, атаки върху мрежови протоколи, атаки използващи бъгове в софтуера и други уязвимости.

Избираеми дисциплини:

1. Мениджмънт на киберсигурността

Дисциплината предоставя на студентите знания и умения в областта на управлението на киберсигурността като нива на отговорност и роли, сигурност при администрирането на системи, стратегическо планиране, оперативно и тактическо управление. Разглеждат се метрики за сигурност като инструмент за управление, сигурност на специфични заинтересовани страни.

2. Сигурност на облачните технологии

Дисциплината разглежда архитектурните особености на апаратното и системното осигуряване на облачните платформи, организация на достъпа до изчислителните ресурси, наблюдение и защита при използване на услугите, технологии за разработка и предоставяне на нови услуги, изграждане на бизнес модели, аспекти на централизирано и отдалечено администриране.

3. Сигурност на индустриалните системи за контрол

Дисциплината разглежда архитектурните особености на технологичното и системното осигуряване на индустриалните системи за контрол и SCADA, организация на достъпа до тях и приложимите организационни и технически мерки за сигурност.

4. Изкуствен интелект в киберсигурността

Дисциплината разглежда методите, средствата, ресурсите и технологиите от областта на машинното (само)обучение и изкуствения интелект, които намират приложение за устойчиво управление на риска и защита на ресурсите в компютърните системи и мрежи чрез предсказване на конкретни слабости и заплахи въз основа на обработка на големи масиви от данни, създаване на автоматизирани средства подпомагани от изкуствен интелект за противодействие на кибератаки и за откриване на пробиви по веригата за пренасяне на данни.

5. Приложно програмиране със С# и Visual Studio .Net

Дисциплината е предназначена да запознае студентите с ансамбъла от .Net технологии – архитектура и особености на програмния модел, като се акцентира върху програмирането на C# и създаване на Windows-базирани приложения.

6. Програмиране в мрежова среда

Дисциплината е предназначена да запознае студентите с различни Java технологии за реализация на приложения използващи мрежови комуникации, както и добри практики в реализацията на такъв тип софтуерни системи.

7. Управленски информационни системи

Управленските информационни системи (ERP, SCM, CRM) се утвърждават като необходимост за подобряване на ефективността и контрола на разходите с цел увеличаване на приходите чрез автоматизиране, интегриране и оптимизиране на бизнес процесите.

8. Интернет за мобилни устройства

Дисциплината е предназначена да запознае студентите с различни технологии и техники за предоставяне на уеб съдържание на мобилни устройства, както и добри практики в реализацията на такъв тип софтуерни системи.

9. Софтуерни шаблони за проектиране

Дисциплината има за цел да подпомогне студентите при дизайна и разработването на софтуер чрез набор от доказани и нови обектно-ориентирани шаблони за дизайн на софтуер на база примери, имплементирани на C#.