Проекти, финансирани от Европейски фондове в България:

Проект BG051RO001-3.3.07-0002 2013-2014 „Студентски практики". Европейски социален фонд, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2014г.
Проект BG 161 РО003-1.2.04/20.08.2013г. "Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии свързани със здравето". Международен проект по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 2013-2014г.
Проект BG051PO001-4.3.04 „Нови електронни форми за обучение в Технически Университет – Варна", „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", 2012–2014г.
Проект BG051РО001-3.108-0014. "Усъвършенстване на системите за управление", Европейски фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 2012-2014г.
Проект BG051PO001-3.3.06–0005 "Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2012-2014г.
Проект "Моделиране на взаимодействието на йонизиращото лъчение с очната леща и разработване на методика за калибриране на индивидуални дозиметри за оценка на дозата на очната леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология" при МУ-София със задача „Разработване на компютърен модел на око на човек и използването му в приложения с рентгенови лъчи", 10.2014-10.2015.