Национални проекти по различни оперативни програми:

1. BG 051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшите училища";

2. BG 051PO001-4.2.06„Студентски стипендии"