Проекти, финансирани от националния фонд „Научни изследвания":

 1. Проект НП 10/2019:"Иновативни софтуерни приложения", с ръководител Марияна Стоева, 2019г.
 2. ПД6/2019:"Изследване на QoS в мрежи базирани на LiFi за IoT", 2019г.
 3. ПД8/2019:"Разработване, анализ и прилагане на методи на машинното обучение върху биологични и медицински данни",2019г.
 4. ПД10/2019:"Създаване на реалистични математически и физически модели на млечна жлеза за мамографски цели", 2019г.
 5. "Иновативни технологии за откриване на туморни образувания чрез фазово-контрастна образна диагностика", Н17-45, ФНИ, 01/2018 – 12/2020, с ръководител К. Близнакова.
 6. Проект НП6/2018: "Платформа за интердисциплинарни научни изследвания", 2018г., Междинен отчет
 7. КД1/2018, Изследване на различни методологии за реализация на програмни решения2018г.
 8.  Проект НП 9/2017: "Софтуени и интернет технологии - иновации и традиция",2017г.,  Отчет
 9.  Проект НП8/2016: "Интегрирани IT технологии за целите на научните", 2016г. Отчет , Постер Постер.ppt
 10. КД1/2017Изграждане на инфраструктура за провеждане на обучения семинари и конференции, 2017г.
 11. Проект НП10/2016 „Изследване на алгоритми за машинно обучение на подвижни обекти", 2016г.
 12. ПД6/2016-„ Подход за разработка на софтуер, базиран на софтуерни шаблони за проектиране" 2016г
 13. Проект ПД5/2016 „Разработване и изследване на алгоритми за обработка на изображения в системи за откриване и следене на обекти", 2016г.
 14. Проект СНП3/2015 "Проектиране и изследване на алгоритми и системи за управление на подвижни обекти тип „Дрон", 2015г.
 15. Проект СНП1/2015 "Изследване и разработване на алгоритми за управление на мобилни роботи при екстремални условия във виртуална реалност", 2015г.
 16. Проект СНП2/2015 „Технологична подкрепа за подобряване качеството на живот на хора с Алцхаймер", 2015г.
 17. Проект НП8/2015 „Изследвания в областта на архитектурното, инфраструктурното, алгоритмичното и методологично осигуряване на Cloud базирана среда за провеждане на учебния процес", 2015г.
 18. Проект НП9/2015 „Изследване на алгоритми от изкуствения интелект за управление на подвижни обекти", 2015г.
 19. Проект НФ4/2015 „Научна конференция "Компютърни науки и технологии"
 20. Проект НП10/2014 "Виртуална среда за провеждане на локални и дистанционни онлайн студентски състезания и оценка на резултатите", 2014г.
 21. Проект НП12/2014 "Изследване на мобилни технологии и използването им при управление на отдалечени и подвижни обекти", 2014г.
 22. ПД7/2014- Изследване на алгоритми и тяхното моделиране в хомогенни изчислителни среди за анализ на данни и управление на обекти.. Ръководител Н. Николов. 2000 лв. Докторант С. Четинова
 23. ПД5/2013. Синтез и анализ на алгоритми за управление на мобилен робот. Ръководител доц. Н. Николов. 2500 лв. Докторант М. Тодорова
 24. Проект НП9/2013 "Разработване на методи и средства за надеждни и сигурни компютърни комуникации", 2013г.
 25. Проект НП24/2013 "Проектиране и изследване на микропроцесорни системи за управление на отдалечени обекти", 2013г.