гл. ас. д-р. инж. Димитричка Желева Николаева

Стая: 106 ТВ

Тел.: 0899/168983

E-mail: d.nikolaeva@tu-varna.bg

Образование и обучение

2014-2020 – Доктор, дисертационен труд на тема „Подход за разработка на софтуер, базиран на софтуерни шаблони за проектиране“, докторска програма „Системно програмиране“, професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника , ТУ Варна
2009-2011 – Педагогическа правоспособност, ДИПКУ Варна
2009 - Свидетелство за професионална класификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Счетоводство на предприятието”, ИУ Варна
1992-1997 - Диплома за завършено висше образование, специалност „Компютърна техника и технологии”, ТУ Варна

Област на преподавателска дейност

Технология на софтуерното производство
Софтуерни технологии
Програмни спецификации
Софтуерни шаблони за проектиране
Програмиране със C# и VS.Net
Web програмиране

Езици

Aнглийки

Публикации

1. „Design patterns - approach to automation of programming work”, УДК 004.4'2; стр.246-250; Електронно издание; Секция 3. Информационные технологии в управлении, автоматизации и мехатронике, за участие в Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Севастополь, 13-15 мая 2015 г.)
2. „Мястото на софтуерните шаблони в учебния процес през погледа на докторанта”; стр.470-475; том 1; ISBN 978-966-2637-35-9; ISBN 978-966-2637-34-2 (Т.1); Направление „Качество в образованието”, XI Международно научно-техническа конференция „Стратегия на качеството в индустрията и образованието”, Юни 01-05, 2015 г., ТУ-Варна (Украйна, Русия, България)
3. “Approach to increasing the quality and reliability in the field of Design Patterns”, стр. 278-281; ISSN 1314-0078; XXIV Международна научна конференция „Електронна техника – ЕТ 2015” 15-17 септември 2015 г. Созопол.
4. „Подходи за повишаване качеството и надеждност в областта на Design Patterns”, за участие в III – та Научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии”, 2015, ТУ-Варна, 25-26.09.2015 г.
5. “Studying the process of software development through intensive use of software tools”, 30 June, 2016, poster 6, Informatics and Computer Science, Violeta Bozhikova, Mariana Stoeva and Dimitrichka Nikolaeva.
6. „Приложение на съвременните софтуерни технологии в областта на морския транспорт“ за участие в IV-та Научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии“, 2016 г., ТУ – Варна, 30.09. - 01.10