доц. д-р инж. Марияна Стоева

Стая: 310 TВ

Тел.: 052 383 616

E-mail: mariana_stoeva@tu-varna.bg

Образование и обучение

Математическата Гимназия “П.Берон” , Варна  в периода  1970-1973;
Техническия Университет – Варна, специалност “Автоматизация на производството” – магистърска степен  през  1973-1978;
Технически Университет – София, магистърска степен по приложна математика през 1978-1979.
Техническия Университет – Варна, докторат на тема: „Бази данни от изображения” –2005

Област на преподавателска дейност

Компютърна графика, Графични системи
Програмни системи
Цифрова обработка на изображения
Програмиране и използване на компютри
Информатика,
Web дизайн,
Корпоративни информационни системи

Област на научна дейност

Обработка на визуална информация
Бази данни от изображения
Компютърна графика
Обработка на изображения

Езици

Английски, руски

Публикации

1. Stoeva M., Image Retrieval from Biometrical Databases, Proc. of Third International Scientific Congress, Varna Bulgaria, 2012, ISBN 978-954-20-0550-6 Vol I, pp.166-169

2. Stoeva M. , Violeta Bozhikova, Content based Image retrieval system modеling, Computer science and technologies, Number 1/2013 pp. 109-114 ISSN 1312-3335

3. Dimitrov K., S. Daskalov, M. Stoeva, Approach for automated person identification from any type of Identification Document, Mathematics and Computers in Science and Industry, Mathematics and Computers in Science and Engineering – 31, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-247-7, 2014, pp.239-243.

4. Bozhikova Violeta T., Stoeva Mariana T., Ruskova Nadezhda S., A tool package for software engineering teaching, Материальi XI Международная конференция „Стратегия качества в промьишлености и образовании”, Том 1, Варна, 2015, 313-318 ISBN978-966-2637-35-9, ISBN978-966-2637-34-2

5. Stoeva Mariana T., Bozhikova Violeta T., Ruskova Nadezhda S., Hierarchical approach for E-teaching, Материальi XI Международная конференция „Стратегия качества в промьишлености и образовании”, Том 1, Варна, 2015, pp. 406-410, ISBN978-966-2637-35-9, ISBN978-966-2637-34-2

6. Mariana Tsv. Stoeva and Violeta T. Bozhikova, Geo V. Kunev, An Approach in Biometrical and Medical Image Databases, International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS’2016 , pp. 149-152, 2016, PROCEEDINGS: ISSN 1313-1850 CD: ISSN 1313-1869

7. Mariana Tsv. Stoeva and Violeta T. Bozhikova Invariant to Transformations Image Retrieval from Image Databases using a Boundary Based Description of Object Shape ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2016, „ПРИЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО” 2016, to appear

8. Bozhikova V., M. Stoeva, Search-based Approach for Software Cost Estimation, Annual Journal of Electronics, Technical University of Sofia, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Sofia,2014, Volume 8, ISSN 1314-0078, pp.20-23. September 11 - 13, 2014, Sozopol

9. Stoeva M., V. Bozhikova, Hierarchical Model for Storage and Retrieval of Images Content-Based Systems, Annual Journal of Electronics, Technical University of Sofia, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Sofia, 2014, Volume 8, ISSN 1314-0078, pp.162-165. September 11 - 13, 2014, Sozopol

10. M.Stoeva, V, Bozhikova, An approach for mammography image segmentation, CompSysTech 2017 to appear

11. Bozhikova V.T., Stoeva M.Ts. A heuristic approach to automation of the process of software clustering, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАТРОНИКА − 2015, Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Севастополь, 13-15 мая 2015 г.), Севастополь, СевГУ, 2015, 240-246.

12. Stoeva M.Ts., Bozhikova V.T., Dimitrov K.D., Daskalov D.Zh. Approach for ID recognition in person identification systems, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАТРОНИКА − 2015, Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Севастополь, 13-15 мая 2015 г.), Севастополь, СевГУ, 251-257

13. Bozhikova V.T., Stoeva M.Ts., A Heuristic Search Algorithm for Software Clustering, MIHIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серiя: Iнформатика, кiбернетика та обчислювальна технiка“ №1 (20)‘ 2015, Красноармiйськ 2015, ISSN 1996-1588 pp.132-135

14. Stoeva M.Ts., Bozhikova V.T., Dimitrov K.D., Daskalov D.Zh. Approach for ID recognition in person identification systems, MIHIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серiя: Iнформатика, кiбернетика та обчислювальна технiка“ №1 (20)‘ 2015, Красноармiйськ 2015, ISSN 1996-1588 pp.65-69

15. Mariana Stoeva and Violeta Bozhikova, An Approach in Spatial Databases, ICEST 2016 PROCEEDINGS OF PAPERS, Охрид – Македония, pp.259-262, Ohrid, Makedonia

16. Violeta Bozhikova, Zlatka Mateva, Mariana Stoeva and Dimitrichka Nikolaeva, Studying the process of software development through intensive use of software tools, , ICEST 2016 PROCEEDINGS OF PAPERS, Охрид – Македония, pp.263-272, Ohrid, Makedonia