ас. Мая Тодорова

Стая: 410 ТВ

Тел.: 052 383 657

E-mail: maya.todorova@tu-varna.bg

Образование и обучение

Докторант по научна специалност 5.3 Комуникационна и компютърна техника 02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация , 2009г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, 2001г.
Свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика и информационни технологии –гр. Велико Търново 
Свидетелство за професионална квалификация – учител по математика – гр. Велико Търново
Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” – гр. Видин, 1996г.

Област на преподавателска дейност

Системен анализ
Синтез и анализ на алгоритми
Офис технологии 
Проектиране на информационни системи
Разработване на информационни системи
Моделиране на сложни технически системи

Област на научна дейност

Програмиране
Бази данни
Информационни системи
Математическо моделиране

Езици

Английски, руски

Публикации

1. Николов Н., Генов Д., Иванова А., Тодорова М., Системен анализ – ръководство за лабораторни упражнения, ТУ-Варна, 2009, 143с.

2. Nikolov N., S. Ivanov, S. Mustafa, M. Todorova, Exploration of Algorithms to Control a Maze Robot, Proc. of ICEST 2010, ISBN: 978-9989-786-58-7, Ohrid, Macedonia, 2010, pp. 615-618

3. Maya Todorova, Nedyalko Nikolov, I. Penev, Algorithms for Control af a Line Robot, Proc. of ICEST 2011, ISBN: 978-86-6125-033-0, Niš, Serbia, pp. 774-776

4. Maya Todorova, Nedyalko Nikolov, Mazes - Classification, Algorithms for Finding an Exit, Proc. of ICEST 2012, ISBN: 978-619-167-003-1, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 425-427

5. Maya Todorova, Analysis and Classification of Robot Control Algorithms , , Proc. of ICEST 2013, ISBN: 978-9989-786-89-1, Ohrid, Macedonia, 2013, pp. 523-525

6. Maya Todorova, Modification of Algorithms to Control of Mobile Object, Proc. of ICEST 2013, ISBN: 978-9989-786-89-1, Ohrid, Macedonia, 2013, pp. 559-561

7. ас. М. Тодорова, ас. Г. Маринова, “Анализ на транспортна задача. Математически модел. Методи за решение. Компютърна реализация чрез SOLVER от MICROSOFT OFFICE EXCEL”, III NTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "TECHNICS.TECHOLOGIES.EDUCATION. SAFETY", 28-29 MAI 2015, VELIKO TARNOVO , BULGARIA, Proc. Vol. 2, ISSN: 1310 – 3946, pp. 37-40

8. ас. Г. Маринова, ас. М. Тодорова, “Компютърна анимация на хармонично движение”, III NTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "TECHNICS.TECHOLOGIES.EDUCATION. SAFETY", 28-29 MAI 2015, VELIKO TARNOVO , BULGARIA, Proc. Vol. 2, ISSN: 1310 – 3946, pp. 34-36

9. ас. Нели Арабаджиева-Калчева, ас. МаяТодорова – ТУ-Варна, „Системи за управление на съдържание “Четвърта научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" 30 септември – 01 Октомври, 2016г., Варна, България