гл. ас. д-р. инж. Нели Ананиева Арабаджиева–Калчева

Стая: 107 ТВ

E-mail: n_kalcheva@tu-varna.bg

Образование и обучение

Доктор, направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление", дисертационен труд на тема  „Изследване на методи и алгоритми за класификация на текст в машинното обучение“, ТУ-Варна 

МагистърМатематика и Информатика, ШУ „Свети Константин Преславски“ 

Магистър инженер по Изчислителна техника, ТУ - Варна  

Специализация: Педагогика, ТУ – Варна, Факултет за обществени професии 

Област на преподавателска дейност

 • Машинно обучение 
 • Управление на риска в киберсигурността 
 • Синтез и анализ на алгоритми 
 • Скриптови езици 
 • Базово програмиране  
 • Web програмиране 
 • Програмиране и използване на компютри 

Област на научна дейност

 • Компютърни алгоритми 
 • Програмиране  
 • Машинно обучение 
 • Математическо програмиране 
 • Интернет технологии  
 • Диалогови системи 
 • Компютърна графика 

Езици

Английски, руски

Членство в научни организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ 

Съюз на математиците в България 

Публикации

 1. Kalcheva N., N. Nikolov, Laplace Naive Bayes classifier in the classification of text in machine learning Proceedings of the International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2020, ISBN: 978-172817073-2, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 141-145, 2020. https://ieeexplore.ieee.org/document/9244491 
 2. Kalcheva N., M. Karova, I. Penev, Comparison of the accuracy of SVM kernel functions in text classification, Proceedings of the International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2020, ISBN: 978-172817073-2, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 141-145, 2020. (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096779803&origin=resultslist&sort=plf-f&s) 
 3. Kalcheva N., M. Karova, I. PenevComparison of the accuracy and the execution time of classification algorithms for Bulgarian literary works, International Conference “Automatics and Informatics’2020”, Varna, Bulgaria, ISSN: 978-1-7281-9308-3 
 4. Kalcheva N., M. Todorova, G. Marinova, Naive Bayes Classifier, Decision Tree and AdaBoost Ensemble Algorithm. Advantages and disadvantages, Naive Bayes Classifier, Decision Tree and AdaBoost Ensemble Algorithm. Advantages and disadvantages, 2020 
 5. Chakyrova D., N. Doseva, N. KalchevaBin weather data of Varna and their influence on the seasonal efficiency of heat pumps with energy source outdoor air, International Conference of CommunicationsInformationElectronic and Energy Systems – CIEES 2020, Borovec, Bulgaria 
 6. Калчева Н., Обзор на публикации със сравнителен анализ на методи и алгоритми за класификация на текст в машинното обучение,  Списание Компютърни науки и технологии, ISSN 1312 -3335, 2020, ТУ – Варна, България, том 1, стр. 118-125, 2020, ТУ – Варна, България 
 7. Arabadzieva – Kalcheva, Neli An., Comparative Analysis of Algorithms for Classification of Text in the Bulgarian Language in Machine Learning, International Conference “Applied Computer Technologies” ACT 2018 – OhridМаcedonia, ISBN 978-608-66225-0-3, pp. 6  - 11, http://act.uist.edu.mk/wp-content/uploads/2018/07/Proceedings_ACT2018-Ohrid_v2.pdf 
 8. Калчева-Арабаджиева Н., Н. Николов, Класифициране на мнения от потребителски коментари на английски език чрез алгоритми на машинното обучение, V-та научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", 28-29 септември 2018 г., Списание Компютърни науки и технологии, ISSN 1312 -3335, ВарнаБългариятом 1, стр. 120-128, 2018, ТУ – ВарнаБългария 
 9. Калчева - Арабаджиева Н., Н. Николов, Сравнителен анализ между наивния бейсов класификатор и метода на опорните вектори използващ оптимизация при класификация на
  български текст в машинното обучение, Списание Компютърни науки и технологии, ISSN 1312 -3335, стр. 97-105, 2017, ТУ – ВарнаБългария 
 10. Kalcheva N., A. Zagorska, N. Dukov, K. Bliznakova, Analysis of suitability of five statistical methods applied for the validation of a Monte Carlo x-ray based software packages, Second International Scientific Conference "Intelligent Information Technologies for Industry" (IITI'17), ISBN 978-3-319-68321-8, vol.1, pp. 448-456, 2017, Varna, Bulgaria (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68321-8_46#citeas) 
 11. Калчева Н., З. МатеваБейсова теория в машинното обучениеГодишник на ТУ Варна 2016, стр. 130-133  \
 12. Маринова Г., Н. Калчева, Х. Ненов., Open Source Blender 3D моделиране и анимация, Fourth Scientific International Conference Computer Sciences and Engineering, 30 September -01 October, Списание Компютърни науки и технологии, ISSN 1312 -3335, стр. 124-128, 2016, ТУ – ВарнаБългария 
 13. Калчева Н., М. ТодороваСистеми за управление на съдържание, Fourth Scientific International Conference Computer Sciences and Engineering, 30 September -01 October, 2016 Varna, Bulgaria, Списание Компютърни науки и технологии, ISSN 1312 -3335, стр. 129-135, 2016, ТУ – ВарнаБългария 
 14. Karova M., I. Penev, N. Kalcheva. Comparative analysis of algorithms to search for the shortest path in a maze, IEEE Conference Publications, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), DOI: 10.1109/BlackSeaCom.2016.7901597, 2016, pp. 1-4, http://ieeexplore.ieee.org/document/7901597/ 
 15. Karova M., I. Penev, M. Todorova, H. Bobev, N. Kalcheva, Graph Construction Algorithm for finding the Shortest Path in a Maze, Proceedings of Papers, 51st Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ISBN: 978-9989-786-78-5, ISBN-10: 9989-786-78-X, ISBN-13: 978-9989-786-78-5, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2016, pp. 225-228.(http://icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/ICEST2016.pdf) 
 16. Калчева-Арабаджиева Н., Е. Рачева., Применение конкретно-индуктивного метода при изучении языков программирования, X Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", ISBN 987-966-2637-18-2, 2014 Varna, Bulgaria, стр. 426-432 
 17. Kalcheva N., V. Vasileva, N. Pavlova, Teacher’s archive of mathematics and computer, III Научна конференция МАТТЕХ – 2014, ISSN 1314-3921, стр. 250-256