гл. ас. д-р. инж. Росен Радков

Стая: 207-3 ЕФ

Тел. +359 52 383 403

E-mail: rossen.radkov@tu-varna.bg

Образование и обучение

1978 - 1982 - електротехник, Техникум по Електротехника „М.В.Ломоносов“ Г.Оряховица, средно-специално

1984 - 1989 - Инженер по Електроника и Автоматика, Технически Университет – Варна, Магистър

1992 - 1996 - Наименование на придобитата квалификация задочна аспирантура научно направление 02.21.04 - „Компютърни комплекси, системи и мрежи“, Технически Университет – Варна, кат. КНТ, Магистър

2018 - Доктор по „Компютърни комплекси, системи и мрежи“, Технически Университет – Варна, България, Доктор

Област на преподавателска дейност

Основи на компютърните комуникации

Компютърни мрежи и Интернет
Мрежово администриране
Интернет сървъри и услуги
Надеждност и сигурност на комуникациите

Област на научна дейност

Компютърни мрежи

Информационна сигурност
Високонадеждни ИТ инфраструктури
Непрекъсваемост на бизнеса

Езици

английски (B2), руски (С1)

Членство в научни организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

Публикации

 1. Радков, Р., Технологични решения за постигане на съответствие с GDPR, Шести национален семинар "Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение", УниБИТ, 25-26 Април 2018, под печат
 2. Radkov, R., Analysis and evaluation of a Data Center quality indicators, 15th CIIT 2018, Macedonia, Mavrovo, April 20-22, 2018, под печат
 3. Radkov, R., External factors destabilizing the operation of data centers, 15th CIIT 2018, Macedonia, Mavrovo, April 20-22, 2018, под печат
 4. Радков, Р., Организационни и технически мерки за осигуряване на съответствие с GDPR, Международна научна конференция „Политиката на Европейския съюз по защитата на информацията и личните данни“, НВУ „В. Левски“ Факултет А, ПВО и КИС, Шумен, 12-13 Април 2018г, под печат
 5. Радков, Р., Модел на дейта център за фирми от тип микро, малък и среден бизнес, списание „Устойчиво развитие“, ISSN 1314-4138, година VII, бр.3, 2017, стр.73-78
 6. Радков, Р., Високонадежден дейта център за здравна информация, списание „Иновации и бизнес“, ISBN 978-954-20-0779-1, 2017, стр. 24-28
 7. Радков, Р., Методика за осигуряване на висока надеждност на ДЦ, списание „Компютърни Науки и Технологии“, ISSN 1312-3335, година XV, бр.1, 2017, стр.17-23
 8. Радков, Р., Анализ и сравнение на международните стандарти за дейта центрове, списание „Компютърни Науки и Технологии“, ISSN 1312-3335, година XV, бр.1, 2017, стр.8-16
 9. Радков, Р., П. Антонов, Подход за оценка на надеждността на дейта центрове, Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE2017, Ямбол, България, 19-20 октомври 2017, стр.235-242
 10. Radkov, R., Analysis and justification of indicators for quality assessment of Data Centers, 52nd ICEST 2017, Serbia, Niš, June 28-30, 2017, pp 147-150
 11. Радков, Р., Й. Йотов, Високонадежден дейта център за кардиологични данни, Сърце-бял дроб, 18, 2012, 3-4, стр. 10-21
 12. Антонов, П., Р. Радков, Анализ на надеждностни характеристики нависоконадеждни информационни центрове, списание „Компютърни Науки и Технологии“, ISSN 1312-3335, година IX, бр.1, 2011, стр.43-49
 13. Радков Р., И. Димитров, П. Антонов, Подход за изграждане на високонадежден информационен център,  Научни трудове на Русенския университет -  2011, том 50, серия 3.2, Русе, 28-29.10.2011, ISSN 1311-3321, стр.198-201
 14. Радков Р., Антонов П. – Проблеми на проектирането на Ethernet превключватели, Електронна техника ЕТ-99, Созопол, Септември 1999г
 15. Радков Р., Колев С. – Мрежов маршрутизатор, Юбилейна научна сесия с международно участие, 22-23 Май 1995г, ВВВУ “Г. Бенковски” гр. Долна Митрополия, стр.