доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова

Стая: 310 TВ / 206 ТВ

Тел.: 052 383 616 / 052 383 608

E-mail: vbojikova@tu-varna.bg

Образование и обучение

1992-1996, докторантура в катедра „Компютърни Системи и Технологии“, 2004г. – доктор в научно направление “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”. 
1977-1982, ВМИ Варна, катедра „Съобщителна Техника”,
магистър инженер.
1972-1977, Френска Езикова Гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна

Област на преподавателска дейност

Програмиране и използване на компютри,
Софтуерни технологии,
Програмиране на C# за Visual Studio.Net,
Web програмни приложения

Област на научна дейност

Софтуерни Технологии
Реинженеринг на Софтуер
Евристични и мета-евристични алгоритми

Езици

Френски, английски, руски

Публикации

1. Марияна Стоева, Виолета Божикова, МОДЕЛИРАНЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНО-БАЗИРАНИ СИСТЕМИ, ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, сп. Компютърни науки и технологии, ТУ Варна, Година XI, Брой 1/2013година, стр. 109-114,. ISSN 1312-333

2. Bozhikova V., M. Stoeva, Search-based Approach for Software Cost Estimation, Annual Journal of Electronics, Technical University of Sofia, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Sofia,2014, Volume 8, ISSN 1314-0078, pp.20-23. September 11 - 13, 2014, Sozopol

3. Stoeva M., V. Bozhikova, Hierarchical Model for Storage and Retrieval of Images Content-Based Systems, Annual Journal of Electronics, Technical University of Sofia, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Sofia, 2014, Volume 8, ISSN 1314-0078, pp.162-165. September 11 - 13, 2014, Sozopol

4. Nikolaeva, D., V. Bozhikova. Approaches to Increasing the Quality and Reliability in the Field of Design Patterns, Annual Journal of Electronics, Volume 9, ISSN 1314-0078, TU-Sofia, pp.278 (THE XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS, ET 2015, 15-17 September 2015, Sozopol)

5. Bozhikova V.T., Stoeva M.Ts. A heuristic approach to automation of the process of software clustering, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАТРОНИКА − 2015, Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Севастополь, 13-15 мая 2015 г.), Севастополь, СевГУ, 2015, 240-246.

6. Stoeva M.Ts., Bozhikova V.T., Dimitrov K.D., Daskalov D.Zh. Approach for ID recognition in person identification systems, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАТРОНИКА − 2015, Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Севастополь, 13-15 мая 2015 г.), Севастополь, СевГУ, 251-257

7. Mariana Stoeva and Violeta Bozhikova, An Approach in Spatial Databases, ICEST 2016 PROCEEDINGS OF PAPERS, Охрид – Македония, ISBN-10 9989-786-78-X, ISBN-13 978-9989-786-78-5, pp. 259-262

8. Violeta Bozhikova, Zlatka Mateva, Mariana Stoeva and Dimitrichka Nikolaeva, Studying the process of software development through intensive use of software tools, , ICEST 2016 PROCEEDINGS OF PAPERS, Охрид – Македония, ISBN-10 9989-786-78-X, ISBN-13 978-9989-786-78-5, pp. 263-266

9. Bozhikova V., Estimation of the software costs using heuristic search algorithms, Proceedings of third Int'l Scientific Congress 50 anniversary TU-Varna, ТУ-Варна, Volume 1, pp.162-165

10. Stoeva M. , Violeta Bozhikova, Content based Image retrieval system modling, Computer science and technologies, Number 1/2013 pp. 109-114 ISSN 1312-3335

11. Stoeva, M., V. Bozhikova. Hierarchical Model for Storage and Retrieval of Images Content-Based Systems, Annual Journal of Electronics, Volume 8, ISSN 1314-0078, TU-Sofia, pp.162-165 (THE XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS, ET 2014, September 11 - 13, 2014, Sozopol)

12. Bozhikova, V., M. Stoeva. Search-based Approach for Software Cost Estimation, Annual Journal of Electronics, Volume 8, ISSN 1314-0078, TU-Sofia, pp.20-23 (THE XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS, ET 2014, September 11 - 13, 2014, Sozopol)

13. Zlatka Mateva, Nedka Pulova, Violeta Bojikova, MAPLE and MATLAB in Teaching Definite Integral, "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014", ВСУ „Черноризец Храбър”, 26-28 June 2014 (http://conferences.vfu.bg/informatikata-v-nauchnoto-poznanie-2014/schedule.html).

14. Bozhikova Violeta T., Stoeva Mariana T., Ruskova Nadezhda S., A tool package for software engineering teaching, Материальi XI Международная конференция „Стратегия качества в промьишлености и образовании”, Том 1, Варна, 2015, 313-318

15. Stoeva Mariana T., Bozhikova Violeta T., Ruskova Nadezhda S., Hierarchical approach for E-teaching, Материальi XI Международная конференция „Стратегия качества в промьишлености и образовании”, Том 1, Варна, 2015, pp. 406-410

16. Mariana Tsv. Stoeva and Violeta T. Bozhikova, Geo V. Kunev, An Approach in Biometrical and Medical Image Databases, International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS’2016 , pp. 149-152, 2016, PROCEEDINGS: ISSN 1313-1850 CD: ISSN 1313-1869
И др.