доц. д-р инж. Златка Матева

Стая: 807Е

Тел.: вътрешен номер: 228

E-mail: mateva@tu-varna.bg

Образование и обучение

2014 – доцент, научно направление 5.4; Научна специалност/Учебна дисциплина – Висша математика.

2011 – Доктор, защита на дисертация на тема „Конфигурации с адамарови дизайни“, по шифър 01.01.12 - Информатика

Висше образование: СУ „Климент Охридски“, Факултет по математика – специалност математика. Блок Б – сектор Основи на Кибернетиката и теория на управлението.

Допълнително придобита учителска правоспособност в ПУ „Паисий Хилендарски“ , Факултет по математика. Специализиция по методика на обучението по Информатика.

Област на преподавателска дейност

 • Алгебра – линейна и висша;
 • Аналитична геометрия;
 • Векторно смятане;
 • Дискретна математика;
 • Дифетенциално и интегрално смятане;
 • Комбинаторика;
 • Теория на числата;
 • Теория на вероятностите;
 • Статистика;

Област на научна дейност

 • математически основи на информатиката и компютърните науки
 • алгебрични и комбинаторни структури
 • теория на кодирането
 • методика на преподаване на математика
 • компютърна алгебра и др.

Езици

Английски, руски

Публикации

 1. Mateva, S.Topalova, Hadamard 2-(63,31,15) designs invariant under the dihedral group of order 10, Discrete Mathematics, Vol. 309, Issue 6 (2009), pp.1347-1356, ISSN 0012-365X, SCI:0.548-2009.
 2. Mateva,Constructing canonical form of a matrix in several problems about combinatorial designs, Serdica Journal of Computing2, Nomber 4 (2008), pp. 101-120, ISSN 1312-6555
 3. Mateva, S.Topalova, Enumeration of 2-(15,7,6) designs with automor-phisms of order 7 or 5, Mathematics and Education in Mathematics, (2006), 270-274, ISBN-10 954-8880-23-7.
 4. Mateva, S. Topalova, Quasidoubles of Hadamrd 2-(15,7,6) Designs with аutomorphism of Order 3, Mathematics and Education in Mathematics, (2007), 180-185, ISBN 978-954-8880-25-1.
 5. Mateva, An algorithm for constructing tactical decompositions for 2-(63,31,15) designs invariant under the dihedral group of order 10, Proceeding of International Scientific Conference Informatics in the Scientific Knowledge, vol. Scientific Knowledge ISK (2006), 351-357
 6. Mateva, Orbit matrices of Hadamard 2-(4s-1,2s-1,s-1) designs with s=11,13,17 and 19, possessing automorphism of odd prime order p, Computer Science and Technologies, TU-Varna, брой 2/2013, 59-62. ISSN 1312-3335
 7. Mateva, S. Topalova, Line spreads of PG(5,2), Comb.Designs, Vol.17, Iss.1 (2009), 90-102. ISSN 1063-8539.    IF (2013) = 0.687
 8. З. Матева, Приложение на системите MAPLE и MATLAB в обучението по темата „Уравнения на равнини и прави в пространството“, Mathematics and Education in Mathematics, (2014), 101-106.
 9. Mateva,Optimization of classification of combinatorial designs with automorphism of odd prime order, Proceedings of Third International Scientific Congress “50th anniversary Technical University of Varna”, vol.VII(2012), 237-240
 10. Mateva, New doubles 2-(15,7,6) designs obtained trough merging two 2-(15,7,3) Hadamard designs, Proceedings of Third International Scientific Congress “50th anniversary Technical University of Varna”,VII (2012), 241-244.
 11. Mateva,Doubles of Hadamard 2-(15,7,3) designs. Proceedings of XI International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, (2008), 210-215.
 12. Mateva, S. Topalova, Doubles of Hadamard 2-(19,9,4) designs with automorphisms of order 3, Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, (2007), 183-188
 13. Mateva, Sum constructions of balanced incomplete designs, Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, (2010), 41-45.
 14. З. Матева, П. Томов, Неизотермичен модел на работните процеси в обемен хидромотор, Морско образование и квалификация на морските кадри в началото на XXI век – предизвикателства и перспективи, (2003), 22-28
 15. З. Матева, Метод за интерполиране на функция на една независима променлива чрез обобщени експоненциални полиноми, Годишна научна сесия с международно участие ТУ-Варна, (2001), 586 – 589