Магистърска програма "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

Прием след завършена ОКС Бакалавър:

  • 1,5 години на обучение - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 4.6 "Информатика и компютърни науки" и по специалностите "Електроника" и "Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика". Изтегли учебния план тук
  • 2,5 години на обучение - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника". Изтегли учебния план тук.

Дисциплини втори семестър 1,5г:

Системи за бизнес интелигентност
Експертни системи
Системно администриране на информационни системи
Мобилни информационни системи
Географски информационни системи
Разпределени приложения със C# и Visual Studio. Net
Системи за бизнес моделиране и симулация
Microsoft ехнологии за проектиране и администриране на разпределени бази от данни
Корпоративни архитектури и системи

Дисциплини втори семестър 2,5г:
Обектно-ориентирано програмиране
Програмни езици и технологии в Интернет
Бази от данни и информационни системи
Технология на програмирането
Администриране на локални и Интернет мрежи
Курсов проект по Програмни езици и технологии в Интернет
Курсов проект по бази данни и информационни системи
Курсов проект по технология на програмирането
Курсов проект по Администриране на локални и Интернет мрежи

Първи и втори семестър от втората година на обучение при 2,5г. срок на обучение се препокрива с първи и втори семестър за 1,5г. срок на обучение.