Магистърска програма "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО"

Прием след завършена ОКС Бакалавър:

  • 1,5 години на обучение - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и Интернет технологии" или по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки". Изтегли учебния план тук
  • 2,5 години на обучение - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и нформатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и нформационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника" Изтегли учебния план тук.

Дисциплини за първи семестър 1,5г:

Приложно програмиране със C# и Visual Studio.Net
Невронни мрежи и приложения
Паралелно програмиране
Паралелни алгоритми и системи
Обработка на визуална информация
Програмиране в мрежова среда
Компютърна анимация
Компютърна анимация_MOS CONSULT
Android базирани технологии за мобилни устройства
Системи за компютърна алгебра
Управленски информационни системи
Симулация на физични явления в среда за 3D моделиране

Дисциплини първи семестър за 2,5г:
Синтез и анализ на алгоритми
Организация на компютъра и компютърни архитектури
Компютърна периферия и средства за управление и диагностика на периферни устройства
Компютърни комуникации и мрежи
Операционни системи и транслатори
Курсов проект по организация на компютъра и компютърни архитектури
Компютърна периферия и средствс за управление и диагностика на периферни устройства
Курсов проект по компютърни комуникации
Курсов проект по операционни системи и транслатори

Дисциплини втори семестър 1,5г:

Интернет за мобилни устройства
Microsoft технологии за проектиране и администриране на разпределени бази от данни
Разпределени приложения със C# и Visual Studio.Net
Разпределени и мрежови операционни системи
Софтуерни шаблони за проектиране
Географски информационни системи
Експертни системи
Мобилни софтуерни технологии
Интерфейси с виртуална 3D реалност
Машинно обучение
Виртуални среди и устройства за 3D моделиране
Проектиране на игри

Дисциплини втори семестър 2,5г:
Обектно-ориентирано програмиране
Програмни езици и технологии в Интернет
Бази от данни и информационни системи
Технология на програмирането
Администриране на локални и Интернет мрежи
Курсов проект по Програмни езици и технологии в Интернет
Курсов проект по бази данни и информационни системи
Курсов проект по технология на програмирането
Курсов проект по Администриране на локални и Интернет мрежи

Първи и втори семестър от втората година на обучение при 2,5г. срок на обучение се препокрива с първи и втори семестър за 1,5г. срок на обучение.